Κωνσταντίνος Βερνίκος

Δημοσιεύσεις

Περιοδικά

 1. C. Vernicos και C. Walsh «Flag-approximability of convex bodies and volume growth of Hilbert geometries, Annales de l’ens, 54(5):1297-1314 (2021) arxiv:1809.09471.

 2. C. Vernicos και D. Yang, «A centro-projective inequality», C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 357(8):681-685 (2019).

 3. C. Vernicos, «Approximability of convex bodies and volume entropy of Hilbert Geometries», Pacific Journal of Mathematics, 287(1):223-256 (2017) pdf.

 4. C. Vernicos, «On the Hilbert geometry of products», Proceedings of the American Mathematical Society 143(7):3111-3121 (2015) pdf.

 5. C. Vernicos, «Lipschitz Characterisation of convex Polytopal Hilbert Geometries », Osaka J. of Math., vol. 52(1):215-237 (2015). pdf.

 6. C. Vernicos, «Asymptotic volume in Hilbert geometries», Indiana Univ. Math. J. , 62(5):1431-1441 (2013), pdf.

 7. B. Deroin και C. Vernicos «Feuilletage de Hirsch, mesures harmoniques et g-mesures» (Φύλλωση του Hirsch, αρμονικά μέτρα και g-μέτρα), Publicaciones Matemáticas del Uruguay, 12:79-85 (2011), Proceedings of the IFUM Colloquium held in Punta del Este, 2009.

 8. B. Colbois, C. Vernicos και P. Verovic, «Hilbert Geometry for convex polygonal domains», (Γεωμετρίες του Χιλμπερτ των κυρτών πολυγονικών περιοχων), Journal of Geometry 100:37-64 (2011), ps, pdf.

 9. B. Berck, A. Bernig και C. Vernicos, «Volume Entropy of Hilbert Geometries», (Εντροπία όγκου των γεωμετριών του Χιλμπερτ), Pacific Journal of Mathematics 245(2):201-225 (2010), ps, pdf.

 10. C. Vernicos, «Spectral Radius and Amenability in Hilbert Geometry», Houston Journal of Math, 35(4):1143-1169 (2009), ps, pdf.

 11. B. Colbois, C. Vernicos και P. Verovic, « Area of ideal triangles and Gromov-hyperbolicity in Hilbert Geometries » (Το εμβαδόν των ιδεώδων τριγόνων και η υπερβολική καμπύλοτητα κατα Γκρομοβ στις γεωμετρίες του Χιλμπερτ ), Illinois Journal of Mathematics , 52(1):319-343 (2008), ps, pdf.

 12. B. Colbois και C. Vernicos, « Les géométries de Hilbert sont à géométrie locale bornée» (Οι γεωμετρίες του Χιλμπερτ έχουν φραγμένη τοπική γεωμετρία), Annales de l'institut Fourier, 57(4):1359-1375 (2007), ps, pdf.

 13. B. Colbois και C. Vernicos, « Bas du spectre et delta hyperbolicité en géométrie de Hilbert plane » (Βαθος του φάσμα και υπερβολική καμπύλοτητα κατα Γκρομοβ των επίπεδων γεωμετριών του Χιλμπερτ ), Bulletin de la SMF , 134(3):357-381 (2006), ps, pdf.

 14. C. Vernicos « The macroscopic spectra of nilmanifolds with an emphasis on the heisenberg groups », (Το μακροσκοπικο φάσμα μιας μηδενοδύναμης πολλαπλότητας με έμφαση στις ομάδες του Χειζενμπεργκ), Commentarii Mathematici Helvetici, 80(2):293-315 (2005), ps, pdf.

 15. B. Colbois, C. Vernicos και P. Verovic, « L'aire des triangles idéaux en géométrie de Hilbert » (Το εμβαδόν των ιδεώδων τριγόνων στις γεωμετρίες του Χιλμπερτ), l'enseignement mathématique , t.50(3-4):203-237 (2004), ps, pdf.

 16. P.A. Nagy και C. Vernicos, « The length of Harmonic forms on a compact Riemannian manifold », (Το μήκος των αρμονικών μορφών σε μια συμπαγής πολλαπλότητα του Ριεμαν ), Transactions of the American Mathematical Society, 356(6):2501-2513 (2004). ps, pdf.

 17. C. Vernicos, « The macroscopic sound of tori », (Ο μακροσκοπικός ίχος των δακτυλιών (σπειρών ;)), Pacific Journal of Mathematics, 213(1):121-156 (2004), pdf.

Υποβεβλημένες εργασίες προς δημοσίευση

 1. C. Vernicos «A compact surface with no lower bound on its Ricci curvature»;

Συλλογικό έργο, Κεφάλαιο ένος βιβλίου

 1. C. Vernicos « On the Hilbert geometry of convex Polytopes », dans Handbook of Hilbert geometry édité απο A. Papadopoulos et M. Troyanov, European Mathematical Society Publishing Housem Zürich, Δεκέμβριος 2014.

 2. M. Crampon, L. Marquis and C. Vernicos, appendix in Crampon's and Marquis' paper «Finitude géométrique en géométrie de Hilbert», Annales de l'institut Fourier, 64(6):2299-2377 (2014).

Περιλήψεις συνεδρίων, Άρθρα επεξηγησείς

 1. C. Vernicos « Sur l'entropie volumique des géométries de Hilbert » (Επί την εντροπία όγκου των γεωμετριών του Χιλμπερτ), Sém Th. Spe. et Geo. de Grenoble, 26:155-176 (2008);pdf, ps

 2. C. Vernicos « Introduction aux géométries de Hilbert » (Εισαγογη στις γεωμετρίες του Χιλμπερτ), Sém. Th. Spe. et Geo. de Grenoble, 23:145-168 (2005).

 3. C. Vernicos « Formes harmoniques de longueur constante sur les variétés » (Αρμονικες μορφες με σταθερο μήκος στις πολλαπλότητες), Sém. Th. Spe. et Geo. de Grenoble, 21:117-124 (2003).

 4. C. Vernicos « Spectre asymptotique du revêtement universel des tores », (Ασυμπτωτικο φάσμα τις καθολικης καλυψης (;;) ενος δακτύλιου) Sém. Th. Spe. et Geo. Grenoble, 19:67-75,(2001).

 5. C. Vernicos « Volume et profil isopérimétrique asymptotiques des tores », (Ασυμπτωτικο ογκο και ισοπεριμετρο profil των δακτυλιών) Sém. Th. Spe. et Geo. Grenoble, 18:43-47,(2000).

 6. C. Vernicos « Inégalité isopérimétrique en dimension 3, d'après B. Kleiner » , Sém. Th. Spe. et Geo. Grenoble, 18:59-64,(2000).

Διατριβή

 1. C. Vernicos, Spectres asymptotiques des nilvariétés graduées (Ασυμπτωτικό φάσμα των μηδενοδυνάμων και διαβαθμισμένων πολλαπλότητων), Thèse de Doctorat, Université de Grenoble, 2001. (these.ps.gz, these.ps.bz2, these.pdf )

Mémoire d'Habilitation

 1. C. Vernicos, Contribution à l'étude macroscopique des nilvariétés et des géométries de Hilbert, Habilitation à diriger des recherches, Université Montpellier 2, 2007. (hdr.ps, hdr.pdf)